Phí Hồng Hải, 2011. Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây rừng (giai đoạn 2006-2010). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 123 trang.