Hoạt động kh&cn

Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp Thanh thất, Chiêu liêu

date09:41 AM - 30/05/2021
Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp  Thanh thất, Chiêu liêu

Công nhận các giống cây trồng lâm nghiệp do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu chọn tạo, gồm: 1. Giống cây Thanh thất: Xuất xứ Tuyên Quang (ký hiệu TQ); Gia đình: Tuyên Quang 6 (ký hiệu TQ6), Đồng Nai 13 (ký hiệu ĐN13), Đồng Nai ĐN11 (ký hiệu ĐN 11) và Vĩnh Phúc 6 (ký hiệu VP6). 2. Giống cây Chiêu liêu nước: Xuất xứ Tây Ninh (ký hiệu TN); Gia đình: Kiên Giang 11 (ký hiệu KG11), Đồng Nai 7 (ký hiệu ĐN7), Tây Ninh 1 (ký hiệu TN 1) và Tây Ninh 2 (ký hiệu TN 2).

Hướng dẫn kỹ thuật thu mẫu đất, đánh giá lập địa trồng rừng keo

date03:33 PM - 09/04/2021
Hướng dẫn kỹ thuật thu mẫu đất, đánh giá lập địa trồng rừng keo

Hướng dẫn kỹ thuật thu mẫu đất, đánh giá lập địa trồng rừng keo

Hướng dẫn kỹ thuật chọn lập địa trong rừng keo

date03:26 PM - 09/04/2021
Hướng dẫn kỹ thuật chọn lập địa trong rừng keo

Hướng dẫn kỹ thuật chọn lập địa trong rừng keo

Hướng dẫn kỹ thuật tỉa thưa rừng keo cung cấp gỗ xẻ

date03:18 PM - 08/04/2021
Hướng dẫn kỹ thuật tỉa thưa rừng keo cung cấp gỗ xẻ

Hướng dẫn kỹ thuật tỉa thưa rừng keo cung cấp gỗ xẻ

Kết quả nghiên cứu khoa học lâm nghiệp giai đoạn 2000 - 2016

date03:21 PM - 09/04/2021
Kết quả nghiên cứu khoa học lâm nghiệp giai đoạn 2000 - 2016

Kết quả nghiên cứu khoa học lâm nghiệp giai đoạn 2000 - 2016