Văn bản

Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động Khoa học và công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp

date11:55 AM - 30/05/2021
Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động Khoa học và công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp

Quyết định số 5105/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Bộ NN và PTNT "Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật đối với hoạt động Khoa học và công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp". Quyết định này thay thế Quyết định 2197/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thủ tướng phê duyệt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

date10:02 AM - 30/05/2021
Thủ tướng phê duyệt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

Đến hết năm 2025, cả nước trồng được một tỷ cây xanh, trong đó 690 triệu cây trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn, 310 triệu cây trồng tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng mới rừng sản xuất, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh

date09:14 AM - 24/05/2021
Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh

Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh

Giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện pháp luật về Lâm nghiệp

date01:34 PM - 09/03/2021
Giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện pháp luật về Lâm nghiệp

Giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện pháp luật về Lâm nghiệp

Quyết định 321/QĐ-BNN-PC Công bố danh mục các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

date02:16 PM - 06/03/2021
Quyết định 321/QĐ-BNN-PC Công bố danh mục các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Quyết định 321/QĐ-BNN-PC Công bố danh mục các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực