Phạm Văn Điển, Võ Đại Hải, Vương Văn Quỳnh, 2011. Thuỷ văn rừng. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 388 trang.