Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen để tạo cây thông có khả năng chống chịu cao đối với sâu róm