Ngành lâm nghiệp cần có kịch bản trước những khó khăn