Tham gia Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp

Ngày đăng: 09/04/2021 - 03:09 PM
  • Tham gia Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp

Viện gồm 2 chi hội là Chi hội Văn phòng Viện và Chi hội Trung tâm NCTN Lâm nghiệp Đông Nam Bộ trực thuộc Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Tổng số hội viên của hội là 28 hội viên