Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng một số loài cây thân thảo