Kiểm soát chặt việc ban hành văn bản liên quan hoạt động kinh doanh